Domov O nás LINK Academy Akadémia pre podnikavé ženy Rozvojová výzva Blog Inšpiruj sa

GDPR

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov (GDPR)

Ak ste sa na naše občianske združenie LINK CoWorking Banská Bystrica obrátili prostredníctvom e-mailu, podpísali ste našu prezenčku, prihlásili sa na odber newslettra, ste naším darcom alebo ste návštevník našich webových stránok, či podujatí, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Kto sme?

Sme občianske združenie CoWorking Banská Bystrica,

Sídlime na Tr. SNP 62, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika. Naše aktivity prebiehajú na adrese: 365.labb, Lazovná 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania.
Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete e-mail a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať:

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame, ak:

Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaní vy sami, napríklad podpísaním našich prezenčných listín, zaslaním daru alebo pri inej príležitosti. V niektorých prípadoch si poskytnutie osobných údajov vyžaduje priamo legislatíva Slovenskej republiky.

Aké osobné údaje spracovávame?

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?

Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili.

V prípade, že ste náš darca, podporili ste naše aktivity alebo iným spôsobom ste vyjadrili podporu našim aktivitám, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme. Náš oprávnený záujem odvodzujeme aj z verejnoprospešného účelu existencie nášho občianskeho združenia a z cieľov a vízie, ktoré sme si stanovili. Informovanie verejnosti o témach, ktoré riešime je nevyhnutné na dosahovanie týchto cieľov, preto považujeme za náš oprávnený záujem informovať všetkých našich podporovateľov a tak šíriť tieto informácie.

V prípade, že máte s občianskym združením CoWorking Banská Bystrica uzatvorenú zmluvu (napr. darovaciu, zmluvu o dielo), vaše údaje spracúvame na základe zmluvy.

Cookies

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies pre účely analýzy dát cez Google Analytics a Google AdWords. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem.

Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo vašom prehliadači. V tomto prípade môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

Doba spracovania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje, sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov a spolupracovníkov občianskeho združenia CoWorking Banská Bystrica, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.

Poskytnutie osobných údajov tretí stranám

Na zabezpečenie niektorých aktivít používame na to určené produkty a služby ďalších subjektov. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Sú nimi:

Osobné údaje zamestnancov a dobrovoľníkov, ktoré získavame a spracúvame za účelom vedenia finančnej agendy a spracovania účtovníctva, poskytujeme profesionálnej účtovníčke, a v čase kontroly aj audítorke. Právnym základom pre získavanie a spracúvanie osobných údajov zo strany týchto subjektov sú zákonné povinnosti uložených legislatívou Slovenskej republiky. Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Miesto spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na coworkingbb@gmail.com, alebo poštou na adresu Tr. SNP 62, 97401 Banská Bystrica.
Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

Mlčanlivosť

Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli.
Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25. 5. 2018. Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na našej webovej stránke.

Zaujíma Ťa viac?

Prihlás sa na odber noviniek LINK Academy.